120,638 Reputation

95 yesterday
70 2 days ago
140 Nov 16
50 Nov 15
0 Nov 14
20 Nov 13
20 Nov 12
20 Nov 8
40 Nov 7
10 Nov 6
40 Nov 5
20 Nov 4
20 Nov 3
110 Nov 2
205 Nov 1
200 Oct 31
50 Oct 30
20 Oct 26
10 Oct 23
10 Oct 22
10 Oct 21
10 Oct 18
-14 Oct 16
-8 Oct 15
-10 Oct 14
30 Oct 13
8 Oct 10
20 Oct 9
10 Oct 7
10 Oct 6