9,288 Reputation

20 yesterday
10 Dec 7
-10 Nov 30
-10 08:01 removed
10 Nov 27
10 Nov 22
116 Nov 21
100 Nov 20
200 Nov 19
70 Nov 18
65 Nov 15
200 Nov 14
200 Nov 13
215 Nov 12
90 Nov 11
20 Nov 10
38 Nov 9
80 Nov 8
10 Nov 7
25 Nov 6
90 Nov 5
70 Nov 3
20 Nov 2
20 Nov 1
60 Oct 31
60 Oct 30
38 Oct 29
10 Oct 19
20 Oct 18
210 Oct 17
200 Oct 16