160,748 Reputation

100 today
198 yesterday
170 2 days ago
136 Nov 21
80 Nov 20
255 Nov 19
210 Nov 18
225 Nov 17
158 Nov 16
128 Nov 15
155 Nov 14
104 Nov 13
58 Nov 12
186 Nov 11
200 Nov 10
200 Nov 9
225 Nov 8
96 Nov 7
94 Nov 6
165 Nov 5
188 Nov 4
230 Nov 3
215 Nov 2
215 Nov 1
200 Oct 31
200 Oct 30
50 Oct 29
95 Oct 28
138 Oct 27
200 Oct 26