112,335 Reputation

40 yesterday
80 2 days ago
133 Nov 10
140 Nov 9
200 Nov 8
10 Nov 7
40 Nov 6
10 Nov 5
-10 Nov 4
20 Nov 3
-22 Nov 2
103 Oct 31
182 Oct 30
200 Oct 29
200 Oct 28
-10 Oct 26
65 Oct 25
120 Oct 24
120 Oct 23
200 Oct 22
200 Oct 21
130 Oct 20
25 Oct 19
30 Oct 17
-10 Oct 16
-10 Oct 15
10 Oct 13
20 Oct 12
70 Oct 11
40 Oct 10